На 1. седници, одржаној 20. марта 2023. године, Управни одбор ШСБ донео је одлуку да распише
КОНКУРС ЗА ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА ШАХОВСКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА

Према члану 52. Статута Шаховског савеза Београда, извршни директор именује се из реда афирмисаних шаховских радника или стручњака, на неодређено време, именује га и разрешава Управни одбор, на предлог председника Савеза и не може да буде члан органа Савеза.

 
Поред тога, кандидат за извршног директора ШСБ треба да испуњава и следеће услове:
– да је пунолетан држављанин Србије
– да поседује диплому више или високе школе или факултета (VI – VII степен стручне спреме или минимум 180 ЕБСП бодова)
– да говори један од званичних језика ФИДЕ (предност кандидати који говоре енглески језик).
 
Као конкурсну документацију, кандидати су дужни да пошаљу:
– биографију у слободном облику или облику CV, и
– мотивационо писмо у коме ће укратко објаснити како виде свој рад у савезу, а посебно на какав вид сарадње су спремни (стално запослење, хонорарни рад, и сл.).
 
Са кандидатима који уђу у ужи избор, разговор ће обавити председник ШСБ, а предвиђено је да изабрани кандидат буде именован на место вршиоца дужности не краће од три, ни дуже од шест месеци. 
 
Конкурсна документација шаље се искључиво путем имејл адресе Шаховског савеза Београда beochess011@yahoo.com, најкасније до петка, 7. априла до 16 часова.