SKUPŠTINA ŠSB

GRAN PRI ŠSB – 1
15 januara, 2020
VIKEND REJTING TURNIR
20 januara, 2020

SKUPŠTINA ŠSB

Na osnovu nadležnosti i obaveze iz člana 26, stav 1,2, i 5, Statuta ŠSB zakazujem redovnu sednicu Skupštine za subotu, 01. febroar 2020. godine u ul. Deligradskoj br.27/III sa početkom u 16:30 časova. U skladu sa članom 31, stav 1, Statuta ŠSB predlažem sledeći

Dnevni red

  1. Izbor radnih tela:
  • Verifikacione komisije
  • Zapisničara
  • Overivača zapisnika
  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine održane 04.09.2019.
  1. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja koji je finansiran sredstvima gradskog budžeta za 2019. godinu.
  2. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu.
  3. Usvajanje predloga programa Saveza za 2020. godinu koji se kandiduje za finansiranje sredstvima gradskog budžeta.
  4. Usvajanje kriterijuma o raspodeli budžetskih sredstava za 2020. godinu za program rada sa sportskim talentima.
  5. Razno

                                                                         Šahovski savez Beograda

                                                                           Darko Božić, predsednik Skupštine

 

ZAPISNIK SKUPŠTINE ŠSB 04.09.2019.
KALENDAR TAKMIČENJA ŠSB ZA 2020.
KRITERIJUMU ZA RASPODELU BUDŽETSKIH SREDSTAVA
PREDLOG PROGRAMA ŠSB ZA 2020.
PUNOMOĆJE ZA SKUPŠTINU ŠSB
RASPIS ZA SKUPŠTINU 01.02.2020.
FINANSIJSKI GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2019
FINANSIJSKI GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2019. DODATAK
IZVEŠTAJ REALIZOVANIH AKTIVNOSTI U 2019.