На основу надлежности и обавезе из члана 28, став 1, и став 2, Статута ШСБ заказујем Ванредну изборну седницу Скупштине за недељу, 26. мај 2019. у Делиградској 27/III спрат, са почетком у 17:00 часова. У складу са чланом 31, став 1, Статута ШСБ предлажем следећи

Дневни ред

 1. Избор радних тела:
  • Верификационе комисије
  • Записничара
  • Оверивача записника
  • Радног председништва
 2. Усвајање записника са претходне седнице
 3. Избор чланова Управног одбора
 4. Разно

ПРЕДЛОГ ЗА ДОПУНУ ДНЕВНОГ РЕДА:

1. Жалба ШК Чукарички на одлуку Управног одбора о враћању ШК Ћирило и Методије у Премијер лигу Београда 2018.

2. Предлог ШК Видиковац да се допуни дневни ред са тачком Избор заступника Шаховског савеза Београда.

3. Председник Шаховског савеза Београда Милош Стокић предлаже да се дневни ред допуни са следеће две тачке: Извештај Надзорног одбора о контроли материјално финансијског пословања савеза у 2019. години и Информација и разматрање тренутне финансијске ситуације у ШСБ.

4. Предлог Спортског привредног друштва „VF Chess Team“ за измену предложеног дневног реда и предлажу следећи дневни ред:

( 1) Избор радних тела (верификациона комисија, записничар, оверивачи записника, радно председништво)

 2) Усвајање записника са претходне скупштине

 3) Расправа и одлука о неопходности понављања изборног процеса у најкраћем могућем року

4) Разно).

                                                                        Шаховски савез Београда

                                                                           Дарко Божић, председник Скупштине

ПОГЛЕДАЈТЕ ОДЛУКУ: >>>    ПОГЛЕДАТИ ЗАПИСНИК СА ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ ОД 31.03.2019: >>>
ПОГЛЕДАТИ СТАТУТ ШСБ: >>>      ПОГЛЕДАТИ ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ:>>>    ПУНОМОЋЈЕ ЗА СКУПШТИНУ:>>>